Allmänna villkor

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

 

 1. Personuppgiftsansvarig
  Il Molino AB (häri kallat Il Molino)
  Manufakturgatan 23, 417 07 Göteborg, Sverige
  Tel: +46(0)31 21 27 77
  Org.nr: 556568-1425
 2. Kontaktuppgifter
  Namn: Il Molino AB
  Tel: +46(0)31 21 27 77
 3. Vad omfattar denna sekretesspolicy?
  Denna sekretesspolicy omfattar Il Molinos behandling av den information som Il Molino samlar in om sina potentiella kunder och användare (d.v.s. hur informationen samlas in och används). Denna sekretesspolicy gäller vid användning av Il Molinos produkter och tjänster och vid besök på Il Molinos webbplats.
 4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål:
  • Rikta marknadsföring till dig
  Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för att personanpassa vårt erbjudande och tillhandahålla ett mer relevant innehåll. Det innefattar bland annat att ge rekommendationer och visa anpassat innehåll och anpassad reklam i våra och tredje parts tjänster.
  • Hantera och utveckla tjänster
  Il Molino kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera och utveckla Il Molinos affärsverksamhet.
 5. Vilken information samlar vi in om dig?
  Il Molinos personuppgiftsregister kan innehålla följande information samt förändringar av sådan information:
  Information om privatkunder:
  • förnamn och efternamn
  • födelseår
  • kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer)
  • kön
  • språkinställningar
  • titel och/eller arbetsbeskrivning
  • ytterligare en identifierande uppgift
  • medgivanden till och förbud mot marknadsföring
  Information om företrädare för företag och organisationer:
  • förnamn och efternamn
  • arbetsgivarens namn och annan relevant information om företaget eller organisationen
  • kontaktuppgifter på företaget eller organisationen (postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer)
  • kön
  • språkinställningar
  • titel och/eller arbetsbeskrivning samt annan relevant information som rör arbetet
  • medgivanden till och förbud mot marknadsföring
  Information om båda ovanstående grupper:
  • riktade kampanjer och erbjudanden, inklusive resultat
  • information om användning av Il Molinos digitala tjänster samt digitalt innehåll som användaren skapar
  • teknisk information som skickas till Il Molino av användarens digitala enheter
  (t.ex. datorer och mobila enheter) samt information som rör cookies och liknande teknologier
 6. Var samlar vi in dina personuppgifter?
  Information samlas in från dig och de programvaror du utnyttjar när du använder våra produkter och tjänster.
  Vi erhåller också personuppgifter och uppdateringar av personuppgifter från myndigheter, organisationer och företag som erbjuder uppdatering av personuppgifter, sociala nätverkstjänster, offentliga register och från andra offentliga informationskällor.
 7. Lämnar vi regelbundet ut dina personuppgifter?
  Il Molino vare sig säljer, leasar eller lämnar på annat sätt ut dina personuppgifter till tredje part utanför den globala Il Molinokoncernen, såvida inte annat anges nedan.
  Il Molino kan komma att lämna ut dina personuppgifter till auktoriserad tredje part som utför tjänster för Il Molino för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och inom ramarna för tillämplig lagstiftning. Det kan t.ex. inkludera tillhandahållande av tjänster, såsom kundservice och mjukvarutjänster, hantering och analyser av personuppgifter, forskning, marknadsföring och genomförande av olika kampanjer. Il Molino tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och tillåter därför inte att dessa företag använder dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla sådana tjänster, och kräver att de skyddar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.
  Il Molino kan komma att lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter för gemensam eller oberoende direktmarknadsföring. I princip delar vi endast dina personuppgifter för detta ändamål när tredje parts planerade syfte inte strider mot Il Molinos ändamål enligt denna sekretesspolicy. Vi lämnar endast ut minsta nödvändiga mängd personuppgifter till tredje part.
  Il Molino kan komma att lämna ut dina personuppgifter på order av domstol eller annan behörig myndighet med tillräcklig befogenhet.
  Il Molino kan komma att dela dina personuppgifter som en del av varje sammanslagning, förvärv, försäljning av företagstillgångar eller överföring av tjänst
  till en annan leverantör. Detta gäller även i den osannolika händelsen av insolvens, konkurs eller konkursförvaltning, då dina personuppgifter kan komma
  att överföras till en annan enhet som ett resultat av ett sådant förfarande.
 8. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU och EES?
  Il Molino kan komma att tillhandahålla sina tjänster med hjälp av resurser och servrar placerade i olika länder i världen. Därför kan Il Molino komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför det land där du använder våra tjänster, inklusive länder utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som kan sakna specifika personuppgiftslagar eller ha annorlunda regler kring dataskydd. I sådana fall säkerställer Il Molino att det finns en juridisk grund för sådan överföring och ett tillfredsställande skydd för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex. genom att använda standardavtal som godkänts av behöriga myndigheter (där så krävs) och genom att kräva att andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder används för att skydda informationen.
 9. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
  Il Molino kan komma att bevara dina personuppgifter i detta permanenta marknadsföringsregister under obegränsad tid. I händelse av att en kundrelation
  eller annan jämförbar relation uppstår mellan dig och Il Molino kommer dina personuppgifter att överföras från detta personuppgiftsregister till Il Molinos kundregister. Il Molino kan också komma att bevara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för skattemässiga och juridiska ändamål.
 10. Skyddavdinapersonuppgifter
  Il Molino har inrättat elektroniska och administrativa säkerhetssystem som är
  utformade att skydda den insamlade informationen.
  Endast särskilt utsedd personal från Il Molino och organisationer som arbetar på uppdrag av Il Molino eller för Il Molinos räkning har rätt att använda
  det registerprogram som används för personuppgifter. Varje enskild person som använder registerprogrammet har tilldelats personliga användarrättigheter av
  personuppgiftsansvarig. Olika åtkomstnivåer har etablerats och grundas på den information som den aktuella personen behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. En brandvägg skyddar systemet från extern åtkomst.
  Samtliga Il Molinos anställda och underleverantörer måste bevara all personuppgiftsinformation som de får tillgång till genom sitt arbete strikt konfidentiell. Manuellt behandlade dokument som innehåller personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.
 11. Din rätt tillinsyn, rättelse och förbud mot behandling av personuppgifter
  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter Il Molino sparar om dig i sina register. Begäran om registerutdrag ska lämnas skriftligen till personuppgiftsansvarigs kontaktperson. En sådan begäran om registerutdrag ska vara undertecknad. Begäran om registerutdrag kan också lämnas till personuppgiftsansvarigs huvudkontor på Manufakturgatan 23, 417 07 Göteborg, Sverige, tillsammans med styrkande av identitet.
  Du har rätt att förbjuda Il Molino att behandla dina personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta personuppgiftsansvarigs kontaktperson.
 12. Val av lagstiftning och kontaktuppgifter för klagomål till tillsynsmyndighet
  Behandlingen av dina personuppgifter styrs av svensk lag.
  Om du misstänker brott mot personuppgiftslagen och frågan efter förhandlingar inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Il Molino kan du kontakta Datainspektionen.
 13. Förändringar av denna sekretesspolicy
  Il Molino kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan samt när som helst ändra eller dra tillbaka åtkomst till olika tjänster utan föregående meddelande. I händelse av väsentliga, menliga ändringar av denna sekretesspolicy kommer Il Molino att meddela dessa på Il Molinos hemsida under 30 dagar. Il Molino rekommenderar därför att du besöker denna sekretesspolicy regelbundet för att upptäcka eventuella ändringar.

KONTAKTER

Il Molino AB
Manufakturgatan 23
(avfart 12 från Ringögatan)
417 07  Göteborg
+46 31 21 27 77
info@ilmolino.se

FÖLJ OSS

view - gallery view - list